Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Możesz wyłączyć cookies (ciasteczka) w Twojej przeglądarce.
zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia ogólne

Sklep "ŚWIETLIK" dostępny przez stronę "swietlik.pl"obsługiwany przez firmę
"ŚWIETLIK" Leszek Świetlik
ul. Korczaka 9
85-319 Bydgoszcz
NIP: 554-064-32-32
Regon: 090391298 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewid.: 34020
wydany przez Prezydent Miasta Bydgoszczy
tel. +48 52 373 06 32
Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17
Adres emai: sklep@swietlik.pl

Oferta i realizacja zakupów
Sklep ŚWIETLIK prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem
https://www.swietlik.pl lub https://swietlik.pl
Towary oferowane przez sklep ŚWIETLIK są nowe i pełnowartościowe chyba że na stronie produktu wyraźnie zaznaczono inaczej. Pełna informacja o towarze znajduje się w opisie poszczególnych towarów. Towar jest każdorazowo sprawdzany przed wysyłką. Zobowiązujemy się dostarczyć towar bez wad w stanie kompletnym, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Do wartości zakupów doliczany jest koszt przesyłki podany przy wyborze formy przesyłki i zapłaty. Wszystkie ceny podawane w sklepie ŚWIETLIK są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon). Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT. O potrzebie faktury prosimy poinformować przy zakupie np. w polu komentarza lub w e-mailu. W przypadku braku informacji o fakturze, po wystawieniu paragonu, ustawodawstwo nie zezwala na wystawienie Faktury. Faktura morze być wysłana na adres email.
Dokonywanie zakupów:
- wybranie żądanego towaru poprzez dodanie do panelu koszyka zamówień.
- wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów. Wybrana forma przesyłki i płatności związana jest z opłatą w wysokości oznaczonej przy wybranej formie przesyłki i zapłaty.
- wpisanie prawidłowych danych kontaktowych do przesyłki i faktury.
- wyświetlone zostanie podsumowanie wszystkich kosztów ponoszonych przez klienta. Tu wymagane jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminem oraz potwierdzenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i ostateczne potwierdzenie zakupu.
- dokonanie zapłaty w wybranej wcześniej formie:
      * w przypadku wyboru zakupu z przedpłatą wykonać przelew w czasie 7 dni od zamówienia na konto firmy "ŚWIETLIK" Leszek Świetlik
          w mBanku o nr 46 1140 2004 0000 3402 3355 4387

      * przelewem online przy pomocy partnera mBank i jego bramki płatniczej Paynow  
         Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności:
         Blikiem, przelewy online, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro”.
         Dla płatności online i płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.”
      * w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem klient opłaca przesyłkę przy odbiorze.

Towar wysyłany jest do klienta niezwłocznie po otrzymaniu przedpłaty lub po potwierdzeniu zamówienia przy przesyłce za pobraniem. Maksymalny czas wysyłki to 14 dni roboczych. Przesyłki nadajemy od poniedziałku do piątku. Przesyłka nadana po godz 15 jest traktowana jako wysyłka w kolejnym dniu roboczym. O realizacji zamówienia, otrzymaniu wpłaty, o wysłaniu przesyłki klient jest informowany poprzez e-mail podany przy zamówieniu.

Zwroty do 14 dni
Kupujący, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia otrzymania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Kupujący odsyła zwracane przedmioty na własny koszt i własne niebezpieczeństwo. Sprzedawca zwraca pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący otrzymuje zwrot kwoty wartości towaru oraz przesyłki od sprzedawcy do klienta w najtańszej formie jaką sklep proponuje. Zwrot pieniędzy za towaru wysłany z przedpłatą następuje na konto klienta.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów przelewów.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Przedsiębiorca w takim wypadku może pomniejszyć zwrot ceny produktu o tyle, o ile zmniejszyła się wartość rzeczy.

Wzór - przykład odstąpienia od umowy:

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
Numery zamówienia [numery],
Data zawarcia umowy to [data],
Data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Dane do przelewu:[nr konta]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
* Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu towaru w przypadku odstąpienia
umowy zawartej na odległość.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji
odstąpienia od umowy sprzedaży.
* Podane dane są niezbędne w celu dokonania przelewu za zwracany towar
zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO
* Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych
są dostępne na stronie sklepu internetowego swietlik.pl
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów:

email: sklep@swietlik.pl
adres pocztowy: "Świetlik" Leszek Świetlik
ul. Korczaka 9/sklep
85-319 Bydgoszcz

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

• - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Reklamacje


Ustawa z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta z późniejszymi zmianami.
Opis procedury reklamacyjnej z tytułu niezgodności towaru z umową:
Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Podmiotami uprawniony są konsumenci oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2 lata na możliwość złożenia reklamacji od momentu wydania produktu klientowi.
Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.Za wadę fizyczną należy w szczególności uznać sytuacje, gdy produkt:
• nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
• nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
• nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
• została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Adres do składania reklamacji:

email: sklep@swietlik.pl
adres pocztowy: "Świetlik" Leszek Świetlik
ul. Korczaka 9/sklep
85-319 Bydgoszcz
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji.
*Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne na stronie sklepu internetowego swietlik.pl

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Konsument może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz.
Zwrotu pieniędzy Konsument może żądać gdy wada ma charakter istotny. O tym, czy tak jest, decyduje sprzedawca. Co oznacza termin „wada istotna”? Oznacza on taką wadę, której wystąpienie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzedający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji. Odpowiedź powinna być udzielona na papierze lub na innym trwałym nośniku. Trwały nośnik to według definicji ustawowej materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanym informacji w niezmienionej postaci. E-mail jest uznawany za trwały nośnik.


Ochrona danych osobowych

A. Bezpieczne zakupy:

Strona sklepu swietlik.pl wykorzystuje bezpieczne połączenie SSL.
Firma ŚWIETLIK dokłada wszelkich starań w celu ochrony Państwa danych.
Podane dane są przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo oraz poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich.

B. Polityka prywatności – ochrona danych osobowych.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej
jako:” RODO” informujemy, że:
Administratorem danych osobowych sklepu internetowego swietlik.pl , prowadzonym pod adresem www.swietlik.pl jest:
Firma: „ŚWIETLK” Leszek Świetlik ul. Korczaka 9 , 85-319 Bydgoszcz
Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, dokonania wysyłki towaru, powiadomienia o statusie zamówienia, rozpatrywania roszczeń, dokonania zwrotu, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
Dane osobowe Klienta będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom poza podmiotami za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług (realizacja zamówienia).

- Dane które są niezbędne do realizacji zamówienia
Podanie poniższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody
Są one niezbędne dla celu zrealizowania złożonego zamówienia
w sklepie internetowym swietlik.pl
W celu realizacji zamówienia wymagamy podania następujących danych osobowych
- Nazwisko i Imię
- Adres do wysyłki
- Nr telefonu
- Adres e-mail
- Nr NIP firmy w przypadku zakupu na fakturę


- Przysługujące uprawnienia
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany oraz do bycia zapomnianym przez całkowite usunięcie danych osobowych.
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W takiej sytuacji Państwa dane zostaną trwale usunięte.
W takiej sytuacji prosimy o kontakt na adres e-mail sklep@swietlik.pl
telefonicznie +48 52 373 06 32 lub pisemnie na adres:

„ŚWIETLK” Leszek Świetlik ul. Korczaka 9 , 85-319 Bydgoszcz

W przypadku nieprawidłowych lub nieaktualnych danych podejmiemy próbę kontaktu
w celu sprostowania danych.
Przy braku możliwości kontaktu nieprawidłowe dane zostaną trwale usunięte

- Jak długo przechowujemy dane osobowe.

Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a także w zakresie obsługi roszczeń po sprzedażowych (np. uprawnień z tytułu zwrotów, gwarancji, rękojmi) oraz rozliczeń podatkowych.
Dane zapisane w poczcie elektronicznej są trwale usuwane niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia.

- Komu przekazujemy Państwa dane osobowe

W celu realizacji umowy Państwa dane są udostępnione podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np.: banki) oraz dostawcy usług hostingowych.
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Wszystkie podmioty, którym będziemy przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie zawartych umów ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy. Ponadto Państwa dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

- Pytania i zastrzeżenia dotyczące danych osobowych

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę kierować
na adres e-mail sklep@swietlik.pl

- Prawo do wniesienia skargi

Maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo,że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pozasądowe rozpatrywanie sporów Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim np przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce
„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.